naskov

Location

Nakskov, Denmark

Units

24.000

Module

Polycrystalline 250Wp

Installed Power

6.000 Kwp